06 - 150 53 445      Login     nl    

cumlaudesailing.com | CWO Zeezeilschool & RYA Training Centre | Jachtbemiddeling & Verhuur | Sinds 2001

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Aanvullende Voorwaarden Theoriecursussen
Aanvullende Voorwaarden Yacht Deliveries en Zeilles op uw eigen schip
Aanvullende Voorwaarden Jachtverhuurbemiddeling & Jachtmakelaardij

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, van:

cumlaudesailing.com
Eikenlaan 34
3707 SE Zeist
GSM: (+31) (0) 6 - 150 53 445
K.v.K.: Utrecht 30168901
URL: www.cumlaudesailing.com

, hierna te noemen Cum Laude Sailing.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgevers zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Cum Laude Sailing is slechts aan haar aanbiedingen en offertes gehouden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 (dertig) dagen geschiedt, bij gebreke waarvan de aanbieding of offerte na deze datum vervalt.
2.2. Alle aanbiedingen en offertes van Cum Laude Sailing zijn vrijblijvend. Prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

3.1. De opdrachtgever is gehouden alle door haar verschuldigde vergoedingen en eventuele waarborgsom binnen de vervaldatum vermeld op de factuur te voldoen. Indien de vervaldatum op de factuur ontbreekt is opdrachtgever gehouden de vergoeding binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te voldoen.

3.2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim de wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag, zonder dat ingebrekestelling is vereist.

3.3. Indien de opdrachtgever tekort schiet in het nakomen van één of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten in en buiten rechte ter verkrijging van de voldoening volledig voor zijn rekening.

3.4. Indien de verschuldigde vergoeding niet binnen de vervaldatum is ontvangen kan Cum Laude Sailing de overeenkomst nietig verklaren.

3.5. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals hiervoor dan wel in de betreffende overeenkomst is aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur en/of de overeenkomst.

Artikel 4. Opschorting

4.1. In het geval dat de opdrachtgever haar in deze voorwaarden omschreven verplichtingen of anderszins door Cum Laude Sailing verlangde medewerking niet of onvoldoende nakomt, is Cum Laude Sailing gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op de schorten totdat de opdrachtgever wel aan haar verplichtingen voldoet. Indien deze periode van opschorting de termijn van twee maanden overschrijdt, wordt dit beschouwd als beëindiging dan wel annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst waarbij de betalingsplicht van de volledige vergoeding blijft bestaan.

Artikel 5. Overmacht

5.1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzienbaar, waarop Cum Laude Sailing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cum Laude Sailing niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

5.2. Cum Laude Sailing mag van haar bevoegdheid tot (voortijdige) beëindiging gebruik maken ten gevolge van overmacht, indien voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd, waarbij de betalingsplicht van de volledige vergoeding voor de volledige opdracht blijft bestaan.

5.3. Cum Laude Sailing behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht een alternatieve dienst aan te bieden, waarbij de betalingsplicht van de volledige vergoeding voor de volledige opdracht blijft bestaan.

Artikel 6. Beëindiging c.q. ontbinding

6.1. Iedere opdrachtgever die boekt via telefoon of internet heeft 14 dagen bedenktijd die ingaat op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Binnen de bedenktijd kan de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig beëindigen en het aankoopbedrag terugvorderen. Hij hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Artikel 7. Eigendom en Intellectuele rechten

7.1. Alle door Cum Laude Sailing ter beschikking gestelde zaken blijven te allen tijde eigendom van Cum Laude Sailing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7.2. Alle intellectuele rechten, waaronder in ieder geval de auteursrechten, ter zake van alle door Cum Laude Sailing vervaardigde documentatie en overige door Cum Laude Sailing geleverde zaken berusten bij Cum Laude Sailing. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt nimmer enig intellectueel recht aan de opdrachtgever overgedragen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De totale aansprakelijkheid van Cum Laude Sailing ten aanzien van schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad, dan wel uit hoofde van ongedaanmakingsverplichtingen, is beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie door Cum Laude Sailing in rekening is gebracht.

8.2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen de termijn van dertig (30) dagen schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten verliest.

8.3. Cum Laude Sailing is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte casu quo gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de opdrachtgever of andere bedrijfsschade in welke vorm dan ook.

8.4. De opdrachtgever zal Cum Laude Sailing en haar medewerkers te allen tijde vrijwaren tegen alle vorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met door Cum Laude Sailing ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
8.5. Schade, ontstaan als gevolg van het niet goed functioneren van reeds bestaande dan wel door derden te leveren faciliteiten, kunnen nimmer worden verhaald op Cum Laude Sailing.

8.6. De aansprakelijkheid van Cum Laude Sailing is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat terzake van de schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Cum Laude Sailing wordt uitgekeerd.

8.7. Cum Laude Sailing is niet aansprakelijk in geval van verlies, beschadiging of diefstal aan persoonlijke eigendommen van de opdrachtgever. Hiervoor dient de opdrachtgever zichzelf te verzekeren.

8.8. Cum Laude Sailing heeft nooit prestatieplicht, maar enkel een inspanningsplicht. Cum Laude Sailing kan nooit garanderen dat cliënten een bepaald examen zullen halen of dat een bepaald reisdoel wordt gehaald.

Artikel 9. Errata

9.1. Kennelijke fouten of vergissingen in onze publicaties zoals deze website binden Cum Laude Sailing niet. Cum Laude Sailing behoudt zich het recht voor deze errata te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1. Op deze voorwaarden en andere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter.

10.2. Mocht een bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts die betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling waarbij de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

10.3 Onze voorwaarden zijn vertaald vanuit het Nederlands in een andere taal. In geval van verschillen, die het gevolg van vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 11. Aanvullende Voorwaarden Theoriecursussen

11.1. Voor de klassikale theoriecursussen wordt "cursusgarantie" gegeven aan opdrachtgevers die minimaal bij alle lessen aanwezig zijn geweest, aantoonbaar alle MC-vragen onderaan de betreffende online lessen op deze website hebben beantwoord en minimaal 3 volledige proefexamens, met een voldoende hebben afgesloten binnen de tijd die ervoor staat en de uitwerkingen aan Cum Laude Sailing hebben gestuurd. Als deze opdrachtgevers desondanks op het examen geen voldoende halen mogen zij nog 1 keer gratis éénzelfde cursus volgen bij Cum Laude Sailing. Indien een cursus door reguliere inschrijvingen volgeboekt is, kunnen opdrachtgevers die aanspraak willen maken op de cursusgarantie niet gratis aan die cursus deelnemen. Nieuwe, betalende opdrachtgevers gaan dus voor.

11.2. Cum Laude Sailing neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inschrijfprocedure voor de theorie-examens. Hier zal de opdrachtgever dus volledig zelf zorg voor moeten dragen.

Artikel 12. Aanvullende Voorwaarden Yacht Deliveries en Les op uw eigen schip

12.1. De onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en bestaat uit: Reistijd (en eventuele vertragingen) tussen uw schip en de vestigingsplaats van Cum Laude Sailing, eten en drinken, indien van toepassing de vergoeding voor extra bemanning, brandstof, olie, douane-, brug-, sluis- of havengelden, reiskosten van de schipper en eventueel extra bemanning van of naar het schip (€ 0,19 per kilometer per auto, kosten vliegtickets, OV, taxi indien van toepassing), hotelovernachtingen en overige onkosten die direct voor de opdracht gemaakt moeten worden. Zeekaarten, almanakken e.d. die worden gedeclareerd worden het eigendom van de opdrachtgever.

12.2 Er wordt 8 uur per 24 uur gevaren/instructie gegeven door de delivery schipper / instructeur. Alleen als er naast de delivery schipper / instructeur nog 2 ervaren zeilers meevaren, kan er bij deliveries non-stop doorgevaren worden. Als de jachteigenaar zelf niet wil of kan meevaren, dan zal Cum Laude Sailing dus crew proberen te regelen met minimaal RYA Yacht Master niveau die op vrijwillige basis het hele traject wil meevaren. Indien er geen vrijwilligers gevonden kunnen worden en professionele zeilers moeten worden ingehuurd, worden die kosten doorberekend aan de opdrachtgever/jachteigenaar. Cum Laude Sailing krijgt bij deliveries de mogelijkheid om betalende opstappers mee te nemen, waarvan de opbrengst ten goede zal komen van Cum Laude Sailing.

12.3 Als er onderweg schade ontstaat zal de schipper proberen de schade zelf te herstellen of zal er in de dichtbij zijnde haven contact worden opgenomen met de opdrachtgever.

12.4 De eigenaar verklaart dat het schip voldoende zeewaardig is voor het vaargebied. Cum Laude Sailing zal het schip voor vertrek inspecteren op zeewaardigheid en de aanwezigheid en goede werking van de vereiste onderdelen. Als gedurende de inspectie of tijdens de reis blijkt dat het schip of onderdelen daarvan, naar het oordeel van de schipper een veilige vaart belemmeren, dan dient de opdrachtgever dit te repareren of akkoord te gaan dat de schipper dit repareert of laat repareren op kosten van de opdrachtgever. Voor tochten verder dan 12 mijl uit de kust is een reddingsvlot en EPIRB aan boord noodzakelijk. De reis mag door de schipper worden afgebroken indien hij oordeelt dat het schip niet veilig is. In dat geval blijft de dagelijkse vergoeding plus alle gemaakte onkosten verschuldigd. Voor Zeilles op eigen schip binnen het CWO systeem moet het schip voldoende zeewaardig zijn en uitgerust zijn voor het vaargebied (zie Uitrustingslijst kajuit- en zee- en jachtzeilen)

12.5 Het schip dient verzekerd te zijn voor schade, diefstal en aansprakelijkheid. De opdrachtgever verklaart dat de verzekeringspolis van het schip dekking biedt als het schip door een betaalde schipper/instructeur met bemanning wordt gevaren. Alle benodigde scheepsdocumenten dienen aan boord aanwezig te zijn, zoals een internationaal Verzekeringsbewijs, het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP), BTW papieren, Vergunningen voor maritieme communicatie apparatuur.

12.6 Cum Laude Sailing heeft het recht te zorgen voor extra bemanning. In het geval de bemanning

12.7 Indien er drugs of andere illegale zaken aan boord worden gevonden tijdens de opdracht of als het jacht voor smokkel blijkt te worden ingezet zal de schipper de opdracht staken en dit feit aangeven bij de autoriteiten, waarbij de betalingsplicht van de volledige vergoeding voor de volledige opdracht blijft bestaan.

12.8 Opdrachtgever neemt voor eigen risico deel. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat zeilen een zeer risicovolle sport is, waarbij niet zelden ongelukken voorkomen met omvangrijke schade, zwaar lichamelijk letsel, blijvende invaliditeit of zelfs de dood als gevolg.

12.9 Opdrachtgever is verplicht om voor aanvang Cum Laude Sailing op de hoogte te stellen van persoonlijke (medische) omstandigheden die de veiligheid aan boord in gevaar zouden kunnen brengen.

12.10 Deelnemers die niet goed kunnen zwemmen worden niet aan boord toegelaten.

12.11 Alcohol- en/of drugsgebruik zijn aan boord verboden.

12.12 Cum Laude Sailing adviseert opdrachtgevers een annuleringsverzekering af te sluiten en daarover contact op te nemen met een verzekeringsagent.

12.13 Wachttijd bij reparaties of dagen die het schip verwaaid komt te liggen, worden in rekening gebracht. Het is mogelijk dat er een voorschot betaald moet worden voor onkosten. Achteraf wordt dan het overschot aan de opdrachtgever terugbetaald of moet het tekort nog bijbetaald worden.

Artikel 13. Aanvullende Voorwaarden Jachtverhuurbemiddeling & Jachtmakelaardij


Cum laude Sailing treedt slechts op als bemiddelaar. Hoewel alle zorg is besteed aan de voorbereiding is de juistheid van deze informatie niet gegarandeerd. De informatie is slechts bedoeld als richtlijn en vormt geen onderdeel van een contract. Een potentiële koper wordt sterk aangeraden om de alle onderdelen te controleren en voor eigen rekening een gekwalificeerde scheepsexpert in dienst te nemen om een keuring uit te laten voeren.
Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in.